Language learning during COVID-19 times

This post is available in English, Polish and Icelandic.

Informacja jest dostępna w języku angielskim, polskim i islandzkim.

Þessi færsla er aðgengileg á ensku, pólsku og íslensku.

In English

How can parents of foreign origin support the study, interests and reading of their children at the time of Covid-19?

Renata Emilsson Pesková, Kriselle Suson Jónsdóttir and Magdalena Elísabet Andrésdóttir offered various good advice and useful information about where to look for support in these demanding times.

Recording from the meeting.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download/Pobierz tutaj/Hlaða niður [953.05 KB]

They also answered these frequent questions from parents:

 • Is it important to send the child to school/preschool at COVID-19 times?
 • What changes are there in preschools, compulsory schools and leisure time at COVID-19 times? How about the service for students with special needs?
 • Who takes the responsibility for the child´s study?
 • How about homework? How is it possible for parents to follow and support their children´s homework?
 • Barriers and solutions in collaboration of parents and schools.
 • How is it possible to increase the Icelandic language environment now that children are mostly at home?
 • How can we support the interests of the children?
 • What is offered to parents and children?

Renata Emilsson Pesková is the project manager of master´s studies at the School of Education and sessional teacher at the School of Education and the School of Humanities. Kriselle Suson Jónsdóttir and Magdalena Elísabet Andrésdóttir are language and cultural mediators at the Centre of Language and Literacy, that is run by the Department of Education and Youth of the City of Reykjavík. They provide counselling and support for parents and students of foreign origin, as well as teachers and staff of the Department of Education and Youth.

Links to articles for parents:

Links to sites for parents:

Renata Emilsson Peskova, renata@hi.is, Project Manager of Master’s Studies at the School of Education
Kriselle Suson Jónsdóttir, kriselle@reykjavik.is, and Magdalena Elísabet Andrésdóttir, Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is, Language and Cultural Mediators of the Language and Literacy Centre

Po polsku

W jaki sposób rodzice obcego pochodzenia mogą wspierać naukę, zainteresowania i czytanie u swoich dzieci w czasach Covid-19?

Renata Emilsson Pesková, Kriselle Suson Jónsdóttir i Magdalena Elísabet Andrésdóttir zaoferowały różne dobre porady i przydatne informacje na temat tego, gdzie szukać wsparcia w tych trudnych czasach.

Nagranie ze spotkania.

Kriselle i Magdalena

Odpowiedzały również na częste pytania zadawane przez rodziców:

 • Czy ważne jest, aby wysłać dziecko do szkoły / przedszkola w czasie COVID-19 ?
 • Jakie zmiany następują w przedszkolach, szkołach podstawowych i w świetlicach w czasie COVID-19? Jakie są usługi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami?
 • Kto bierze odpowiedzialność za naukę dziecka?
 • W jaki sposȯb możesz pomȯc dziecku w domowej szkole? Jak rodzice mogą śledzić i wspierać pracę domową swoich dzieci?
 • Bariery i rozwiązania w współpracy rodziców z szkołą.
 • Jak można zwiększyć środowisko/otoczenie języka islandzkiego, skoro dzieci są w większości w domu?
 • Jak możemy wspierać zainteresowannia dzieci?
 • Co jest oferowane rodzicom i dzieciom podczas lata 2020?

Renata Emilsson Pesková jest kierownikiem projektu studiów magisterskich i nauczycielem sesyjnym w Wydziale Humanistyki Uniwersytetu Islandzkiego. Kriselle Suson Jónsdóttir i Magdalena Elísabet Andrésdóttir są mediatorami językowymi i kulturalnymi w Centrum nauki czytania i pisania, prowadzonym przez Departament Edukacji i Młodzieży Miasta Reykjavík. Zapewniają doradztwo i wsparcie rodzicom oraz uczniom obcego pochodzenia, a także nauczycielom i pracownikom Departamentu Edukacji i Młodzieży.

Linki do artykułów dla rodziców:

Centrum Języka i Literatury:

Renata Emilsson Peskova, renata@hi.is, Kierownik projektu studiów magisterskich i nauczycielem sesyjnym w Wydziale Humanistyki Uniwersytetu Islandzkiego
Kriselle Suson Jónsdóttir, kriselle@reykjavik.is, and Magdalena Elísabet Andrésdóttir, Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is, Mediatorzy językowi i kultury z Centrum nauki czytania i pisania, prowadzonym przez Departament Edukacji i Młodzieży Miasta Reykjavík

Á íslensku

Hvernig geta foreldrar af erlendum uppruna stutt við nám, áhugamál og lestur barna sinna á tímum Covid-19?

Renata Emilsson Pesková, Kriselle Suson Jónsdóttir og Magdalena Elísabet Andrésdóttir veittu ýmis hollráð og gagnlegar upplýsingar um hvert má leita stuðnings á þessum krefjandi tímum.

Upptöku á fundinum má finna hér.

Slóðirnar sem vísað er í í glærunum má finna á síðunni Hagnýtir tenglar.

Þær gáfu einnig svör við helstu spurningum foreldra:

 • Er mikilvægt að senda barnið í skóla/leikskóla á COVID-19 tímum?
 • Hvaða breytingar eru í leik- og grunnskólastarfi og frístund á COVID-19 tímum? Hvað með þjónustu fyrir nemendur með sérþarfir?
 • Hver tekur ábyrgð á námi barnsins?
 • Hvað með heimanám? Hvernig er hægt fyrir foreldra að fylgjast með og styðja við heimanám barna sinna?
 • Hindranir og lausnir í samstarfi foreldra og skóla.
 • Hvernig er hægt að auka íslenskt málumhverfi fyrir börn núna þegar þau eru mest heima?
 • Hvernig getum við stutt við áhugamál barna?
 • Hvað er í boði fyrir foreldra og börnin?

Renata Emilsson Pesková, verkefnastjóri meistaranáms við Menntavísindasvið og stundakennari við Mennta- og Hugvísindasvið. Kriselle Suson Jónsdóttir og Magdalena Elísabet Andrésdóttir eru brúarsmiðir í Miðju máls og læsis, sem heyrir undir Skóla- og frístundsvið Reykjavíkurborgar. Þær veita ráðgjöf og stuðning við foreldra og nemenda af erlendum uppruna sem og kennara og starfsmenn SFS.

Tenglar á greinar fyrir foreldra á ensku:

Tenglar á síður fyrir foreldra:

Renata Emilsson Peskova, renata@hi.isVerkefnastjóri meistaranáms við Menntavísindasvið
Kriselle Suson Jónsdóttir, kriselle@reykjavik.is, og Magdalena Elísabet Andrésdóttir, Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.isBrúarsmiðir Miðju máls og læsis